Catalin crisan diétája, Téma év szerint - SZTE Egyetemi Kiadványok

catalin crisan diétája

A fizika intézményes helyzetének és teljesítményének összegzése A kilencvenes években megújult és megerősödött tudományos kutatás tovább fejlődött a —as időszakban. A tudományos kutatás színvonalának és eredményességének szempontjából catalin crisan diétája jelentőségű volt az a tény, hogy ben Nagy László és Néda Zoltán professzorok elnyerték a doktorátusvezetési jogot.

Irányításukkal magas színvonalú tudományos tevékenységet folytató csoportok alakultak ki.

A virtualbox melyik verziója Windows XP-hez Diéta Catalin Crisan Diéta Catalin Crisan, nagyon népszerű a közösség körében, úgy tűnik, hogy napról napra új és új tagokat vonz, és nem csoda: látványos eredményekkel a tagok igazolták, Catalin Crisan diéta sokat ígér! Diéta Catalin Crisan Előnyök fogyókúra Catalin Crisan Elméletileg annyit ehet, amennyit csak akar a megengedett ételekből, bizonyos időszakokban. Ezen felül hozzáférhet a Diéta Catalin Crisan Fórum, ahol kikérheti a diétát folytató tagok véleményét, és összehasonlíthatja eredményeit A Catalin Crisan Diet hátrányai Az étrend nagyon korlátozott számú élelmiszert javasol, amelyek egyensúlyhiányt okozhatnak különösen annak első 2 hetében Milyen eredményeket érhet el a Catalin Crisan Diet segítségével?

Sajnálatos catalin crisan diétája, hogy a természettudományok iránti, így a fizika iránti érdeklődés nagymértékű csökkenésének következtében az egyre apadó hallgatói létszám azt eredményezte, hogy catalin crisan diétája, jól felkészült fiataljaink, akiket kítűnő eredményeiknek köszönhetően szívesen láttak jó nevű külföldi egyetemek, kutatóintézetek, itthon egyetemi karrierre — nagyon kevés kivétellel — nem számíthattak.

Néhányuknak sikerült elhelyezkedni az INCDTIM-nél, ideiglenesen az egyetem Bio-Nanotudományok Interdiszciplináris Kutatóintézeténél Institutul de Cercetări Interdisciplinare în Bio-NanoȘtiințeilletve két-három éves kutatási projektekben vehettek részt, túlnyomó többségük azonban továbbra is külföldi egyetemeken vagy kutatóintézetekben dolgoznak.

Az es évek elején beindult, majd az évtized második felében beteljesedett, optimizmusra okot adó diáklétszám-növekedés után fokozatosan megtorpant. Egy-két évnyi catalin crisan diétája következett, majd a hallgatói létszám vészes csökkenésének lehettünk tanúi.

Évfolyamonként a hallgatók száma 10 alá esett. Tudás szempontjából egyre nagyobb lett legjobb természetes zsírégető gnc különbség a három-négy jó felkészültségű hallgató és a többiek között.

Míg az előbbiek catalin crisan diétája a versenyt a világ leghíresebb 29 30 KARÁCSONY JÁNOS egyetemeinek végzettjeivel, többen közülük már diákkorukban olyan szintre jutnak el a tudományos kutatásban, hogy nemzetközi szintű folyóiratokban publikálnak, a többiek tudásszintje elég sok kívánnivalót hagy maga után. Ez a közoktatás szempontjából akár tragikusnak is mondható, mivel közülük kerül het nek ki a jövő fizikatanárai.

A tanárképzésre negatív hatással volt, hogy a bolognai rendszer megszüntette a kettős szakokat. A matematika—fizika és kémia—fizika szakok felszámolása jelentősen csökkentette azok létszámát, akik szívesen választották volna hivatásul a tanári pályát.

Örömre okot adó fejlemény ezzel szemben, hogy jó képességű és szorgalmas hallgatóink egyre korábban kapcsolódnak be a tudományos kutatómunkába. A tudomány mai színvonalán ez nem lehet egyszemélyes tevékenység. Munkájukat azonban önállóan végzik egy-egy csoporthoz kapcsolódva, az oktatók és kutatók szakmai útmutatásával, így érthető, hogy dolgozataik nem egyszerzős közlemények.

Nem egy esetben — jelentős egyéni hozzájárulásuknak köszönhetően — első szerzők. A vizsgált évtizedben szép számban jelentek meg fizika tárgyú könyvek. A hazai magyar tankönyvkiadásban áttörést jelentett a Tellmann Jenő, Darvay Béla és Kovács Zoltán szerzői hármas színvonalas, ugyanakkor könnyen követhető, az alkotó gondolkodást motiváló Fizika tankönyvsorozata: Catalin crisan diétája Jenő: Fizika — Tankönyv a IX. Több, nem csak a fizika szakos hallgatók számára megírt egyetemi jegyzet látott napvilágot.

Ezek szakkönyvként is megállják a helyüket, a magasabb szintű fizikai ismeretek iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják őket.

Kezdjük az ismertetést a Filep Emőd — Néda Árpád szerzőpáros munkáival. A szerzők három, több évtizedes pedagógiai tapasztalatra támaszkodó, különös gonddal megírt kötetet is megjelentettek a mechanika [17], a hőtan [18] és az általános fizika [16] területén. Ez utóbbi a mérnökképzésben részt vevő hallgatóknak nyújt segítséget, alaptankönyv a műszaki egyetemek diákjai számára.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem elsőéves műszaki egyetemi hallgatóinak készült a két kiadást megért Elektrotechnika I. Sok gyakorlati esethez szükséges a különböző atomi tulajdonságok elméleti kiszámítása.

catalin crisan diétája zx7r fogyás

Ennek kiindulópontját a kvantummechanika alapegyenleteinek megoldása képezi. Ezekkel ismertet meg Nagy László Numerikus és közelítő módszerek az atomfizikában című könyve [22].

catalin crisan diétája fogyás san diego md

A szerzők sikeresen foglalják össze azt a minimális, nélkülözhetelen ismeretanyagot, amelyre a tudomány modernebb témáit megérteni óhajtóknak feltétlenül szükségük van. Néda Zoltán a szerzője korunk egyik legmeghökkentőbb elméletének, a relativitáselméletnek az alapjait összefoglaló könyvnek is [24]; A fényre szabott fizika A digitális technika kezdete az es évekre tehető, de az igazi digitális forradalom alig több húsz évesnél, melynek eredményeként az elektronika egyre hangsúlyozottabban a digitális elektronika irányába tolódott el.

Ebbe a világba nyújt betekintést az időközben elhunyt Búzás Gábor Bevezetés a digitális elektronikába [25] című könyve. A kísérletnek nemcsak a tudományos kutatásban, hanem az oktatásban is elsődleges szerepe van. A szerzők a mérőeszközök felépítése és használata mellett mérési és kutatási módszereket, adatfeldolgozási technikákat mutatnak be. Korunk nagy reménysége, hogy az emberiség energiaellátása megoldhatóvá lesz a magfúzió felhasználásával.

  • Fogyás 8 kg egy héten belül
  • Karcsúsító tonik folyadék - Természetes fogyókúrás tonikok

Ez az anyagnak egy különleges, kevéssé ismert halmazállapotában, a plazmaállapotban megy végbe. Ennek a negyedik halmazállapot néven is ismert állapotnak a csodálatosan gazdag fizikájával ismerteti meg az olvasót Simon Alpár és Karácsony János Plazmafizika című hiánypótló könyve [27]. Hiánypótló a könyv, mert magyar nyelven ez volt az első, amely összefoglalja e különleges anyagformában lejátszódó jelenségeket catalin crisan diétája az ezeket irányító törvényeket, kitérve a sokféle alkalmazásra is.

Simon Alpár társszerzője a Sorin Dan Anghellel román nyelven kiadott Plasma de înaltă frecvență című monográfiának, amely a fizika és elektronika határterületi jelenségeivel kapcsolatos eredményeket szintetizálja [28].

Szintén román nyelven jelent meg Biró Domokos Straturi subțiri nanostructurate című monográfiája [29].

Diéta Catalin Crisan

A szerző nyolc fejezetben foglalja össze saját kutatási eredményeit és a nemzetközi catalin crisan diétája fellelhető ismereteket, amelyek alapjául szolgálnak a reaktív plazmaporlasztással leválasztott atomok gőzfázisból történő kondenzációjának és a nanoszerkezetű vékonyréteg-bevonatok növekedésének.

Bemutatja a vékonyréteg-bevonatok kristályos fázisaira vonatkozó elméleti kristálytani alapismereteket; a vékonyréteg-bevonatok előállítását reaktív plazmaporlasztás útján; a plazma állapotának optikai vizsgálatát spektrális sugárzás gerjesztésével 32 KARÁCSONY JÁNOS és monitorizálásával, azzal a céllal, hogy a szabályozott reaktív plazmafolyamatokkal nanoszerkezetű, bináris és ternáris összetételű átmeneti fémnitrideket lehessen előállítani.

Megismerkedhetünk a megvalósított vékonyrétegek jellemzésére használt analitikai kísérleti módszerekkel és eljárásokkal, a növekedési morfológia és szerkezetvizsgálat transzmissziós elektronmikroszkópiájával, a kristályos fázisok vizsgálatával catalin crisan diétája területű elektron- és röntgensugárdiffrakció útján.

Lázár Zsolt, Lázár József és Járai-Szabó Ferenc Numerikus módszerek című egyetemi jegyzete a fizikus hallgatóknak oktatott, számítógépes módszereket mutatja be [30].

Az előadás többéves tapasztalatára építve a szerzők a fizikában alkalmazott numerikus módszereket tekintik át alkalmazásorientált módon. Lineáris egyenletrendszerek, sajátérték-feladatok, függvények számítása és közelítése, numerikus integrálás, egyenletek numerikus megoldása, differenciálegyenletek megoldása témakörökben mutatnak be módszereket és algoritmusokat, tárgyalják azok előnyeit, hátrányait és alkalmazási lehetőségeit.

Így elsősorban fizika szakos egyetemi hallgatóknak szól, de hasznosan forgathatja bárki, aki középfokú tanulmányokkal rendelkezik, és érdeklődik a szilárdtestfizika iránt. A továbbiakban röviden összefoglalom a fizika népszerűsítése és a tehetségek felkutatása érdekében tett erőfeszítéseket. A fizika népszerűsítése érdekében a Fizika Kar magyar tagozatának tanárai az EmpirX egyesülettel közösen, melyet a kar magyar oktatói hoztak létre, évente megrendezik a Kísérletszombat elnevezésű nyílt napokat.

Az ezeken látható érdekes, bemutató jellegű és interaktív kísérletek enni zsírégetőt, hogy korosztálytól függetlenül minél többen kerüljenek közel a tudományhoz. A fizika iskolákban történő népszerűsítése és a tanulók érdeklődésének felkeltése a célja azoknak az előadásoknak, amelyeket a kar oktatói rendszeresen tartanak nemcsak a kolozsvári, hanem más erdélyi városok iskoláiban is Székelyföld, Szilágyság.

A tehetségek felkutatása érdekében kerül megrendezésre — a catalin crisan diétája kollegákkal közösen — az Augustin Maior fizikaverseny, a kar oktatói aktívan vesznek részt az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság EMT által Erdélyben szervezett Öveges József — Vermes Miklós nemzetközi tehetségkutató fizikaverseny szakmai irányításában.

Az itt megjelent színvonalas tudománynépszerűsítő cikkek, ötletes feladatok közel hozták a tanulókhoz a fizika, informatika és kémia érdekes világát. A tehetséggondozást vállalta fel a Sárközi Zsuzsa vezette, ben megalakult Fizika Szakkollégium. Elsődleges célja a tehetséges egyetemi hallgatók szakmai fejlődésének elősegítése. Évente 8—10 belső és 4—5 külső tagja volt.

Catalin Crisan si Lucia Bubulac - Amandoi

Neves külföldi szakemberek és a kar oktatói tartottak érdekesebbnél érdekesebb előadásokat. Mellettük a szakkollégisták is szép számban tartottak előadásokat, bemutatták kutatási eredményeiket, tevékenyen részt vettek a kísérletszombatok megszervezésében, jó felkészültségüket, kreativitásukat bizonyították általuk javasolt, megvalósított ötletes kísérletekkel.

A szakmai tudás mellett pedagógiai rátermettségük is bebizonyították a bemutatókat kísérő magyarázatoknál.

Catalin Crisan Diet személyes étrend - egészséges fogyás!

Az es években megújult és megerősödött tudományos kutatás további fejlődésének lehettünk tanúi a —as időszakban. Az erdélyi magyar fizikusok nemzetközi elismertsége tovább növekedett. Erősödött a szakmai kapcsolatépítés, egyre több neves külföldi egyetemekkel és kutatóintézetekkel kialakított és kiterjesztett partneri viszony jellemzi ezt az időszakot. Oktatóink és kutatóink könnyű diy karcsúsító testtakaró nemzetközi folyóiratok felkért bírálói lettek Bende Attila, Nagy László, Néda Zoltán, Szabó Lászlóvalamint nemzetközi konferenciák szervező és bíráló bizottságának voltak tagjai Nagy László, Néda Zoltán.

E fejezet lezárása előtt feltétlenül meg kell említeni Gábos Zoltán professor emeritusnak, az MTA külső tagjának tevékenységét. Karunk nemzetközileg elismert 34 KARÁCSONY JÁNOS szakembere, dolgozataiban és könyveiben a mechanika alapjaival, a termodinamikai folyamatokkal, a gravitációs tér relativisztikus modelljeivel, a gravitációs tér metrikájával, a Hamilton—Jakobi elmélet továbbfejlesztésével, catalin crisan diétája merev testek elméletével, az elemi részek elméleti fizikájával foglalkozott.

Nyolcvanéves kora után is segítette karunkat. Hallgatóink élvezhették gyönyörűen rendszerezett, logikusan felépített, a tudományág legújabb eredményeit is ismertető előadásait. Tudománytörténeti szempontból kiemelkedő fontosságúak az erdélyi fizikusokról írt munkái [32, 33], de meg kell említeni értekezését a hiperbolikus geometriának a Bolyaiféle metrika eszközeivel történő megalapozásáról [34].

A kutatási eredmények tartalmi összefoglalója Rendkívül termékeny volt a —as időszakban az a huszonkét fizikus, akiknek tudományos munkái alapján megkísérlem összefoglalni az erdélyi magyar fizikusok kutatási eredményet. Publikációik száma együttesen meghaladja a et, ezek közül az ISI adatbázisában szereplő folyóiratokban jelent meg. Az összefoglalás nem személyekre lebontott, mivel a cikkek, tudományos közlemények, kutatási szerződések nem egyéni, hanem csoportos tevékenységek eredményei.

A kutatók tevékenységüket ma nem egyénileg, hanem kutatócsoportokba szerveződve végzik, a kutatócsoportok tagjai pedig a téma érdekeinek megfelelően általában cserélődnek. Ezt szem előtt tartva az elért eredmények bemutatásakor, kevés kivétellel, az egy-egy téma köré csoportosult kutatói közösség eredményeit elemezzük, közölve a csoport tagjainak nevét. Az elméleti fizikával foglalkozó kollegák esetében sikerült önálló magyar kutatócsoportokat kialakítani, a kísérleti fizikával foglalkozó oktatók és kutatók azonban — az anyagi források szűkössége miatt — román kollegák által vezetett kutatási projektekben vesznek részt, vagy magyarországi laboratóriumokkal dolgoznak közösen.

Kivétel a Sapientia Egyetem műszaki kara, ahol japán és magyarországi segítséggel kialakulóban van egy magyar kutatókból álló kísérleti fizikus csoport. Statisztikus és számítógépes fizika Tematikus catalin crisan diétája a statisztikus fizikával kezdjük.

A Néda Zoltán professzor, az MTA külső tagja által vezetett elméleti fizikai kutatócsoport catalin crisan diétája statisztikus fizika modelljeinek és módszereinek interdiszciplináris alkalmazásával foglalkozik. A kollektív viselkedések komplex rendszerekben témakörben Néda professzor konstans módon három kollegájával dolgozik együtt: Járai-Szabó Ferenc, Sárközi Zsuzsa és Tunyagi Arthur egyetemi adjunktusokkal.

Hozzájuk csatlakozott még két posztdoktori kutató, Ercsey-Ravasz Mária és Sumi Robert, illetve doktoranduszok, mesteri és alapfokú képzésben részt vevő hallgatók.

Services BnF

Néda Zoltánék több ízben nyertek országos és nemzetközi projekteket. Ezek bevételéből, valamint fekete ördög zsírégető Nagy László professzor vezette elméleti atomfizikai csoport pályázataiból származó pénzből — közös erővel — egy nagy teljesítményű számítógépparkot és légkondicionált számítógéptermet sikerült kialakítaniuk, amely lehetőséget biztosít párhuzamos számítások elvégzésére.

A csoport tagjainak a vizsgált időszakban nél több ISI-jegyzett dolgozatot sikerült publikálniuk, és több jelentős nemzetközi konferencián meghívott vagy plenáris előadóként mutatták be eredményeiket. E csoportból tizenketten szereztek doktori fokozatot, és több mint 30 diák védte meg sikeresen a mesteri szakdolgozatát. A kutatómunka alapjait a csoportban elsajátító hallgatók nagy része szép tudományos karriert futott be, és jelenleg romániai, magyarországi, AEÁ-beli vagy nyugat-európai egyetemeken és kutatóintézetekben dolgoznak.

A csoport tagjainak nemzetközi elismerést kivívott eredményei: 1 Spontán szinkronizáció modellezése biológiai és fizikai rendszerekben [45, 21, 75—77]. A csoport tagjai számos publikációban tárgyalták azon számítógép-szimulációs módszereket, amelyeknek segítségével e struktúrák modellezhetők [43, 10, 32, 24, 9, 5, 2].

A hálózatelmélet a fizikán kívül számos más kutatási területen nyer alkalmazást. A csoport kutatói a hálózatelmélet algoritmusait sikeresen alkalmazták a forgalom, az információáramlás vagy a betegségek terjedésének vizsgálatára. Olyan catalin crisan diétája módszert dolgoztak ki, amelynek felhasználásával érdekes eredményekre jutottak szociális catalin crisan diétája hálózatok és úthálózatok sérülékenységének vizsgálatában, valamint fehérjeláncok konformációs állapotai által alkotott hálózatok tanulmányozásában.

Néda Zoltán és csoportja e terület nemzetközi tekintélyeivel együttműködve ért el fontos eredményeket [49, 47, 19, 12, 44]. A [49]-es dolgozatuk több mint független hivatkozással rendelkezik.

Diéta Catalin Crisan

A különböző rendszerek töredezése nagyon gyakori jelenség; ez a magyarázata annak, hogy folyamatosan a tudományos és ipari érdeklődés középpontjában áll. Mindezek ellenére mechanizmusa nem teljes mértékben tisztázott. A munkában részt vállaló kutatók kísérletekkel vizsgálták a vékony rétegekben lerakott szemcsés anyagok száradását és a folyamat közben keletkező törésmintázatokat.

Számos mintázat kialakulását figyelték meg. A meglepő eredmény különleges, spirál alakú mintázatok felfedezése volt. Sikerült megmagyarázniuk és szimulációkkal reprodukálniuk ezeket a furcsa formákat, a rugó-tömb modell segítségével magyarázni tudták a töredezések terjedését. Az alkalmazott modell széles körű felhasználásai a földrengések modellezésétől a ferromágneses anyagok mágnesezési folyamatának, nanogömb- és nanorendszerek mintázatképződéseinek a leírásáig terjednek.

Eredményeik a [15, 50, 29, 22, 38] cikkekben találhatóak. Az utóbbi évtizedekben az analóg számítástechnika egyre fontosabbá vált. Annak ellenére, hogy az agy működését még nem értjük pontosan, a mérnökök már próbálkoznak utánozni az idegrendszert. A celluláris neurális hálózatokat vagy CNN-chipeket már alkalmazzák a robotikában, képfeldolgozásban stb. A CNN olyan analóg áramkörök cellák hálózata, amelyek egyszerre, párhuzamosan végeznek folytonos idejű processzálást.

A rendszer gyakorlatilag egy csatolt differenciálegyenlet-rendszert old meg, amelynek a paraméterei a cellák közti kapcsolatok programozhatók. Ezen a nagyon modern és érdekes kutatási területen ért el figyelemre méltó eredményeket Néda Zoltán és Ercsey-Ravasz Mária, együttműködve Roska Tamás akadémikussal, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzorával [36, 30, 25, 22, 38].

A statisztikus fizika módszereit alkalmazva optimizációs feladatokban megmutatták, hogy a koalició-formálódásoknál klaszterezési feladatokban hasonló fázisátalakulások észlelhetők, mint a statisztikus fizikában a Potts-üveg modellekben [40]. Néda Zoltán, D. Wanggal, és L. Csernaival a Kelvin—Helmholtz-instabilitás kialakulásának feltételeit vizsgálta kvark-glüon plazma áramlásában megmagyarázhatatlan fogyás betegség nehézion ütközéskor.

Catalin crisan diétája klasszikus potenciálfluxus közelítést alkalmazva sikerült kiszámítani az instabilitás növekedési rátáját a kvark-glüon plazma fenomenológiai paramétereinek függvényében [80].

Természetes fogyókúrás tonikok, Zsírégető zseb Természetes fogyókúrás tonikok Bőrkisimító hatású, felkészíti a bőrt a további termékek aktív hatóanyagainak a befogadására. Aloe vera, panthenol és allantoin tartalmának köszönhetően megnyugtatja a bőrt, csökkenti az irritációkat.

A csoport által megjelentetett tudományos cikkekre kapott független ISI hivatkozások száma meghaladja az at. Pályája elején felkeltették érdeklődését a statisztikus fizika interdiszciplináris alkalmazásai.

catalin crisan diétája 50 év feletti fogyás legjobb módja

A csoportban végzett munkája mellett Toroczkai Zoltánnal, a Notre Dame Egyetem kutatójával olyan, folytonos idejű dinamikus rendszert dolgoztak ki, amely dinamikája során önmagától kielégíti azokat a korlátozásokat, amelyeket bizonyos diszkrét matematikai problémák, mint a SAT-feladat, vagy a Sudokurejtvény megkövetel. Megmutatták, hogy a végső egyensúlyi állapot megadja a feladat megoldását, és hogy a feladatok nehézsége tranziens káoszként jelentkezik a dinamikus rendszerben.

Ugyanakkor energiabefektetéssel elérhető, hogy folytonos időben hatékonyabb legyen az algoritmus. Henry Kennedy franciaországi agykutató csoportjával együtt dolgozva az agy funkcionális zónái által alkotott hálózatot vizsgálták. A különböző funkcionális területek közti kötéseknek az erősségét és fizikai hosszát elemezve egyszerű szabályt állapítottak meg. Ezt használva egy olyan modellt építettek fel, amely az agy hálózatának nagyon sok strukturális tulajdonságát reprodukálta [55, 83—85].

Néda Zoltán doktorandusza volt Kovács Katalin, aki tudományos pályafutása kezdetén a professzor irányításával a mágneses Barkhausen-zaj modellezésével foglalkozott. Két egyszerű egydimenziós modell segítségével sikerült kimutatniuk a mágneses rendszerekben létrejövő ún.

Így nyerd vissza a terhességed előtti formádat! Peak girl - Fogyás 6 hónap előtt és után Fogyás 6 hónap előtt és után. Tetszett a cikk? Még nem regisztrált? Iratkozzon fel hírlevelemre!

A kutatás eredetisége és sikere abban áll, hogy egy egyszerű 1D rugó-tömb modell segítségével és a statisztikus fizika módszereivel sikerült megmagyarázni a mágneses Barkhausen-zaj alapvető tulajdonságait. Az eredményeket három tudományos dolgozat tartalmazza [35, 37, 42]. Doktori értekezésének megvédése után a kolozsvári Molekuláris és Izotóp Technológiák Országos Kutató-Fejlesztő Intézetébe került, a Numerikus szimuláció csoportba.

  • Jay garcia fogyás tenyér kikötő
  • Articles hundehilfedienst.hu | On-Line Technology

Kezdetben az élelmiszer-biztonsági alkalmazásokkal foglalkozott, vizsgálta az adalékanyagok migrációját a többrétegű csomagolóanyagokon keresztül az catalin crisan diétája [56—59].

A későbbiekben a lézerimpulzus és atomi rendszerek közötti kölcsönhatás tanulmányozására és modellezésére állt át. Kutatási témája a magasrendű harmonikus keltés HHG optimizálása különböző kísérleti körülmények között.

A magasharmonikus keltés és attoszekundumos impulzusok keltésének szimulációja terén elért legfontosabb eredményei: 1. Ezeknek a vizsgálata számos fizikai, kémiai és biológiai jelenség felfedezéséhez vezetett. A modell eredményeit szimulációs számításokkal igazolta. Egy következő cikkében munkatársaival együtt kimutatta, hogy elektrolitek egymásba diffundálásakor a folyamat síkbeli Voronoi-diagramok kialakulásához vezet [68].

Horvát Szabolcs egyetemi hallgatóval együtt inorganikus gélek reakcióját vizsgálva arra a következtetésre jutottak, hogy inorganikus reakciók esetén különböző komplex csapadékmintázatok jelennek meg. Megfigyelték, hogy olyan csapadék keletkezik, amely kétféle határoló felülettel rendelkezik, és ezek közül az egyik permeábilis, míg a másik, egy ionszelektív membrán, meggátolja az első reagens reakcióképes ionjainak diffúzióját [69, 70].

Karcsúsító tonik folyadék Lady Stella Cayenne karcsúsító zsírégető masszázsola ml/ Részletek

Egy másik egyetemi hallgatóval, Bíró Istvánnal olyan spontán mintaképződési folyamatokat vizsgáltak, amelyek reguláris mikroszkopikus struktúrák kialakulásához vezettek olyan, eredetileg homogén rendszerekben, ahol fáziselkülönülés következett be a mozgó frontok nyomában [71]. Számítógépes fizikával foglalkozott Lázár Zsolt adjunktus. A budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem kutatóival közösen Asperger-szindrómával diagnosztizált gyerekektől gyűjtött alvás-EEG adatok mennyiségi és statisztikai elemzését végezve kiderítették, hogy ezeknél a nem gyors szemmozgású NREM alvásszakaszokban az agyi elektromos tevékenység teljesítménye és koherenciája eltér a megszokott módon fejlődött gyermekek esetében tapasztalt értékektől [72].

A kutatásban egyre nagyobb szerepet kapott számítástechnika nem követi a szoftver-újrahasznosítás más területeken évtizedek óta működő gyakorlatát. A jelenség egyenes következménye a kevésbé hatékony, alacsony minőségű és nem megismételhető eredményeket produkáló szoftverek használata a tudományos kutatásban. Ennek részleteit, okait és orvoslásának módozatait taglaló, illetve a megfogalmazottakat illusztráló prototípus-szoftverrendszerek sajátosságait írják le Lázár Zsolt és a Sapientia Egyetem oktatói, Kovács Lehel és Máthé Zoltán [73].

Lehet, hogy érdekel